ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΥ Λ. Θεόδωρος" - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΦΙΛΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΕ - ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗ http://www.etao.gr/index.html

Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2011

Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Η αυτοπαράδοση αγαθών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΦΠΑ, θεωρείται ως παράδοση αγαθών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του ΦΠΑ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 9 γ του Κώδικα ΦΠΑ  "Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο:
... γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησης του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο."

Σύμφωνα με την παρ. 19γ του Κώδικα ΦΠΑ
"ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται:
... γ) για την παροχή υπηρεσιών, που προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 9, για την ανταλλαγή αγαθών, καθώς και για κάθε περίπτωση που η αντιπαροχή δεν συνίσταται σε χρήμα, η κανονική αξία τους. Ως «κανονική αξία» θεωρείται το συνολικό ποσό το οποίο αυτός που αποκτά αγαθά ή λαμβάνει υπηρεσίες, ευρισκόμενος στο ίδιο στάδιο εμπορίας με το στάδιο κατά το οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών, θα έπρεπε να καταβάλει κατά το χρόνο της εν λόγω παράδοσης ή παροχής σε ανεξάρτητο προμηθευτή αγαθού ή παροχή υπηρεσίας στο εσωτερικό της χώρας, υπό συνθήκες πλήρους ανταγωνισμού, προκειμένου να αποκτήσει το εν λόγω αγαθό ή την υπηρεσία. Εάν δεν μπορεί να διαπιστωθεί ανάλογη παράδοση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, η «κανονική αξία» δεν μπορεί να είναι κατώτερη της τιμής της αγοράς των αγαθών αυτών ή παρόμοιων αγαθών ή ελλείψει τιμής αγοράς, του κόστους των αγαθών κατά το χρόνο της παράδοσης και προκειμένου περί υπηρεσιών, από το συνολικό κόστος που συνεπάγεται για τον υποκείμενο στο φόρο η παροχή των υπηρεσιών."

Συνεπώς, τα αγαθά που παραδίδονται με βάση τις διατάξεις αυτές υπάγονται στο συντελεστή ΦΠΑ που κατατάσσονται με βάση το άρθρο 21 κατά την παράδοση (εν προκειμένω στον κανονικό 23%).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου